Welke documenten heb ik nodig?

Wil je je inschrijven voor een sociale woning? Dan moet je bewijzen dat je aan de 4 voorwaarden voldoet. Je moet de juiste documenten hebben. In veel gevallen kunnen wij die documenten zelf elektronisch opvragen. In sommige gevallen moet je ons de documenten zelf bezorgen. 

Inkomen

We kijken naar je inkomen van 3 jaar geleden. Schrijf je in 2019 in, dan kijken we naar de documenten die gaan over het jaar 2016. 
We hebben de documenten nodig van alle gezinsleden die 25 jaar of ouder zijn. 


Je hebt werk 

Wij kijken naar het aanslagbiljet van de belastingen van 2016, aanslagjaar 2017. Wij vragen dit document zelf elektronisch op. 

Uitzonderingen:

 • Werkte je drie jaar geleden nog niet, maar nu wel? Bezorg ons dan een attest van je inkomsten van 2 jaar geleden of van het voorbije jaar. Het attest moet gaan over een volledig jaar. 
 • Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook een 'verklaring op eer geen inkomsten' indienen voor die maanden waarin je geen inkomen had. 
 • Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiche van de laatste 3 maanden. 

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze ons. 


Je hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn. Schrijf je in 2019 in, dan kijken we naar de attesten van het jaar 2016. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW leefloon. 
 • Attest van uitkering bij ziekte.
 • Attest van invaliditeitsuitkering.
 • Attest van uitkering bij werkloosheid.
 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.

Uitzonderingen:

 • Had je 3 jaar geleden geen inkomsten maar nu wel? Bezorg ons dan een attest van je vervangingsinkomen van 2 jaar geleden of van het voorbije jaar. Het attest moet gaan over een volledig jaar. 
 • Krijg je maar dit jaar een eerste inkomen? Bezorg ons een attest van je huidige vervangingsinkomen. 

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze ons. 


Je hebt geen inkomen

Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen. 
 

Gezin

Wij vragen het attest van je gezinssamenstelling elektronisch op. 
In sommige gevallen moet je ons extra documenten bezorgen.


Je hebt kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn maar wel regelmatig bij jou verblijven

Bezorg ons de attesten die voor jou van toepassing zijn:

 • Een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of omgangsrecht. 
 • Een uitspraak dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter of kortgedingrechter of de notariële akte. 
 • Als er geen vonnis is, dan moeten jij en de andere ouder van het kind een verklaring op erewoord ondertekenen. 


Je bent wettelijk getrouwd of samenwonend, maar je wil apart inschrijven

Bezorg ons de attesten die voor jou van toepassing zijn:

 • Een verklaring van je advocaat of notaris dat je huwelijk onherstelbaar is ontwricht. 
 • Een bewijs van de burgerlijke stand dat je niet langer wettelijk samenwoont.
 • Een bewijs dat je minimum een jaar feitelijk gescheiden leeft. 
 • Een bewijs van de vrederechter dat er dringende en voorlopige maatregelen zijn genomen. 
 • Bij partnergeweld: een proces-verbaal, bewijs van slagen en verwondingen of verblijfsverklaring van het opvangtehuis waar je verblijft. 


Je hebt een handicap

WoninGent heeft aangepaste woningen voor personen met een handicap. Om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning moet je ons de juiste documenten bezorgen. Bezorg ons de attesten die voor jou of je gezinsleden van toepassing zijn:

 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 9 punten of met de zin ‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’.
 • Een attest van de mutualiteit met:
  • De periode.
  • Het percentage invaliditeit (geldig vanaf 66%).
  • Het riziv-nummer.
 • Een medisch attest dat jij of een van je gezinsleden rolstoelgebonden is en dat een aangepaste woning noodzakelijk is. 
   

Leeftijd

Breng de identiteitskaart van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar mee. 

In sommige gevallen moet je extra documenten bezorgen.

Je bent 75 jaar of ouder en je moet je huidige woning verlaten? Bezorg ons de opzegbrief die je ontvangen hebt. 
 

Eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond hebben in het binnen- of buitenland. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar moeten een verklaring op eer invullen. 

Er zijn enkele uitzonderingen. Is een van de uitzonderingen op jou van toepassing? Bezorg ons de juiste documenten.


Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard

Bezorg ons binnen de 2 maanden:

 • Het besluit van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
 • Het advies tot ongeschikt of onbewoonbaarverklaring samen met het technisch verslag. 


Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap

Bezorg ons de documenten die op jou of je gezinsleden van toepassing zijn:

 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 9 punten of met de zin ‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’.
 • Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dat jij of een van je gezinsleden minimum 50% immobiel is aan de onderste ledematen.
 • Een medische verklaring van de handicap.
 • Een sociaal verslag dat je woning niet aangepast is aan de fysieke handicap van jezelf of een van je gezinsleden. 


Je woning of bouwgrond wordt onteigend

Bezorg ons:

 • Het definitief onteigeningsplan.


Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is

Bezorg ons:

 • Het uittreksel uit het plannenregister.
 • De perceelinformatie.
 • Het bestemmingsvoorschrift.


Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement

Bezorg ons:

 • Het vonnis van de rechtbank.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.