Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25/05/2018 en is van toepassing op iedere gebruiker van de website www.woningent.be en haar sub-sites aangeboden door WoninGent cvba-so met maatschappelijke zetel in Lange Steenstraat 54, 9000 Gent (hierna 'wij' of 'ons' of 'WoninGent'), met ondernemingsnummer 0400.032.156. WoninGent is eigenaar en beheerder van de website.
We houden ons het recht toe om deze verklaring te allen tijde te wijzigen, indien dit nodig zou zijn. De privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover WoninGent beschikt. De informatie verzamelen we bij andere overheidsinstellingen, bij jezelf, via invulformulieren (eventueel via de website) of tijdens een gesprek met medewerkers. Gelieve dan ook onze privacyverklaring na te lezen vooraleer een actie te ondernemen.

WoninGent hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van jouw gegevens. We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat dit voor jou betekent, kan je hieronder lezen.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze werking, nemen we op in de bestanden van WoninGent. Deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd en verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers mogelijk te maken, de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen, om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd, maar ook om jou goed te informeren of informatie bij jou op te vragen.

Meer gedetailleerde informatie hieromtrent vind je via deze linken:

Je kan  op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. 

 

Van waar verzamelen we jouw informatie?

Via onze website met formulieren:

 • Herstelling aanvragen
 • Ongedierte melden
 • Sluikstort melden
 • Vandalisme melden
 • Overlast melden of een sociale vraag stellen
 • Aanpassing aan je woning aanvragen
 • Herstellingsfactuur betwisten
 • Verzekeringsaangifte doen
 • Solliciteren
   

Waarom verplichten wij jou om bepaalde velden in te vullen voor je een verzoek kan indienen?

Zo kunnen wij jouw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die je geeft is facultatief. Als je de verplichte velden niet of incorrect invult, kunnen we jouw vraag misschien niet (volledig) beantwoorden.
 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Jouw contactgegevens en andere informatie die je ons verstrekt via onze formulieren op onze website behandelen wij voor deze doeleinden:

 • het formulier 'herstelling aanvragen'  - om jou technische ondersteuning of een afspraak te geven.
 • het formulier 'ongedierte melden' - om ongedierte in je gebouw of woning te bestrijden en op te volgen.
 • het formulier 'sluikstort melden'  - om sluikstort in je gebouw te bestrijden en op te ruimen. 
 • het formulier 'vandalisme melden' - om vandalisme in je gebouw te bestrijden en op te volgen. 
 • het formulier 'overlast melden of een sociale vraag stellen' - om je te helpen met je sociale vragen of met problemen met je medebewoners.
 • het formulier 'aanpassing aan je woning aanvragen' - om een aanpassing die je vraagt goed of af te keuren. 
 • het formulier 'verzekeringsaangifte doen' - om jouw schade aan te geven aan onze verzekeringsmaatschappij en op te volgen.
 • het formulier 'solliciteren' - om jouw sollicitatie te verwerken. 

 

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren (recht op inzage).

Stuur hiervoor een e-mail naar

Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Wij moeten jou informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en we moeten jouw rechten beschrijven. Ook moeten we jou een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je vragen via telefoon, e-mail of met een brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis. 

Bij jouw aanvraag voor inzage moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij jou op dat ogenblik een bewijs van jouw identiteit. Twijfelen wij over jouw identiteit, dan zullen wij jou pas de documenten sturen nadat wij jouw identiteit kunnen bevestigen. We zullen jou de documenten via e-mail sturen als je hiermee akkoord bent. Ben je niet akkoord, dan sturen wij jou de documenten met de post toe. 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen jou altijd informeren als we niet binnen een maand jouw aanvraag kunnen beantwoorden.
 

Recht op verbetering

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om jouw identiteitskaart te laten lezen.
 

Recht om te worden vergeten

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken? Vind jij dat WoninGent onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 
 

Wanneer kunnen wij jouw gegevens verwijderen?
We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.

 • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie titel recht op bezwaar hier verder).
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Jouw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

De kans bestaat dat we jouw gegevens om een specifieke reden niet mogen verwijderen. We informeren jou hierover. 
Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims voor de volksgezondheid

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via  contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.
 

Recht op beperking van verwerking

Je kan altijd de verwerking van jouw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken jouw gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.  
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken. 
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor jouw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens. 
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie titel recht op bezwaar hier verder). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

Recht op kennisgeving

Als je jou beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 • die je ons bezorgde 
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden 
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen 

Recht op bezwaar

Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en jou informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking. 

Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij jou geen direct marketing meer vanaf het ogenblik dat we jouw vraag ontvangen.

Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kan op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. 
Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal. 
Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?
Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via ikhebeenvraag@woningent.be.

Je kan ook terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming de heer Frederik Dhondt via frederik.dhondt@oost-vlaanderen.be.

Heb je algemene vragen over privacy?
Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Inhoud website?

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

WoninGent geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan WoninGent. Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

 

Cookies?

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kunt de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en jouw sessie te onthouden.

 

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.  Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en Google Analytics.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.